درباره ما

وی کانسولت یو یک شرکت جوان وپرتکاپو مشوره دهی است که توسط جوانان خلاق و بااستعداد هالندی و افغان ایجاد گردیده است. ازطریق شریک ساختن استعداد ها و تجارب میخواهیم تا ظرفیت های نهفته بشری را بگشائیم. ماموریت خود میدانیم تا تجارت افغانستان را رونق بهتری بخشیده، پلی باشیم بس مطمئن میان شرکت ها و سرمایه گذاران افغان و هالندی.