موسسات غیر دولتی ملی و بین المللی

لست را که در پایان مشاهده میفرمائید نشان دهنده جمعی از موسسات غیر دولتی بین المللی است که در بخش های متفاوتی در افغانستان مصروف فعالیت هستند.