پروژه

وی کانسولت یو مشوره های لازمی و مفید را برای پروژه های زیادی در افغانستان ارایه داشته است. جهت معلومات بیشتر در این رابطه لطفا بالای دکمه پروژه های تکمیل شده فشار دهید و فعالیت ها مثمر تیم فعال مارا در این عرصه به خوانش بگیرید. درضمن مروری از پروژه های در دست کار و درحال جریان ما را نیز مشاهده فرمائید.