پروژه های تکمیل شده

اجرای درست زراعت مرکز اجرای درست زراعت در افغانستان خدمات ناب را برای موسسات غیر دولتی و ارگان های ذیربط دولتی و نیز دهاقین و سکتور های خصوصی بنا بر تکنالوژی پیشرفته زراعتی اجرا مینماید. اجرای درست زراعت گامی است بسوی داشتن زراعت محوری و ارتقای ظرفیت های مسلکی جهت رشد و تعالی اقتصادی و اجتماعی جامعه. که این پروژه خود گواه است بر دست بالای از تجربیات مشوره های ثمر بخش وی کانسولت یو.