شرح بنیش

میخواهیم تا اولین دریچه شرکت ها و سرمایه گذاران بسوی اروپا باشیم، تا از این طریق بتوانیم پروژه های مشترک را میان سرمایه گذاران افغان و اروپائی ایجاد نموده سبب رشد و ارتقای تجارت ها شویم. این امر تنها از طریق شبکه بزرگ و وسیع ما امکان پذیر خواهد بود. در این میان تلاش خواهیم کرد تا تجارت افغانستان را پررنگ تر ساخته و از طریق ظرفیت سازی و توانمند سازی خانم ها با تجارت جهانی وفق دهیم