کارهای را که ما انجام میدهیم

:ما آموزش های ذیل را برای خانم ها و آقایان در زمینه های ذیل ارائهمیداریم

:در افغانستان

آموزش منابع بشری, مهارت های لوژستیکی, پلان تجارتی, هماهنگی فرهنگی, مدیریت هماهنگی مردمی در سطح بینالمللی،​​​ مدیریت کیفیت و مدیریت استراتیژی

:در اروپا

.تحلیل و ارزیابی مارکیت برای پیدانمودن سکتور های مختلفافغانستان .وصل نمودن و تسهیل کردن پروژه های مشترک میان سرمایهگذاران هالندی و افغان :مطالعات پدیداری و تحقیقات ضروری در رابطه به سرمایه گذاریهای خصوصی ذیل موضوعات حقوقي زنجیره های لوژستیکی تجارت های مرسوم پیدانمودن همکار درست​