شروع

وی کانسولت یو یک کمپنی جوان و پر انرژی است که توسط جوانان خلاق، حرفوی و مبتکر افغان و هالندی ایجاد گردیده است. با درمیان گذاشتن تجربه های اندوخته از سالهای متمادی و علوم حاصله از منابع معتبر و مختلف جهانی اینک با یک بینش علمی میخواهند تا آینده روشنی را برای افغانستان در سهم فعال خویش به ارمغان بیاورند. هدف ما بهینه سازی استعداد های شگفت آور نهفته انسانها است. وی کانسولت یو خدمات هدفمند را در عرصه اقتصاد کوچک عرضه میدارد، در واقع وی کانسولت یو تلاش میکند تا آموزش های لازم را برای کارکنان شرکت های اقتصادی در سطوح مختلف ارایه بدارد تا نواقص را که صد راه پیشرفت های شرکت ها میگردد از میان برداشته و سبب ارتقای ظرفیت های معنوی و مادی برای پیشرفت افغانستان گردد. وی کانسولت یو تلاش خواهد نمود تا پل های ارتباطی تجاری مسلکی را میانغرب و شرق ایجاد نماید، ما میکوشیم تا در