فرصت ها

در پایان موسساتی را مشاهده خواهید نمود که میلیون ها برای باز سازی و احیای مجدد افغانستان وعده و نیز به مصرف رسانده اند. ونیز معلومات کافی در باره وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان از منابع معتبر آن کشور به دست نشر خواهیم سپرد.

Websites for employment opportunities:                                                                                              reliefweb.int/jobscountry=13                                                                                                                                           unjoblist.org/                                                                                                                                                      www.ungm.org/

Websites for the current tenders:
www.fbo.gov
Acbar.org
www.undp.org.af                                                                                                                                          www.tendersinfo.com

Afghanistan Statistical Information:                                                                   www.indexmundi.com                                                                                                                 cso.gov.af                                                                                                             www.wds.worldbank.org                                                                                                                                                                     search.worldbank.org